PMM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

aktualnosci

wtorek, 16 czerwca 2020

Bieżące informacje o możliwości zwoływania zebrań Wspólnot

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi możliwości zwoływania i odbywania się zebrań Wspólnot Mieszkaniowych informujemy, że systematycznie wprowadzane są różnego rodzaju regulacje, dotyczące możliwości organizowania zgromadzeń. W obecnym stanie prawnym dopuszczalne jest przełożenie zebrania rocznego i może ono zostać zwołane w terminie do 6 tygodni od odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, co wynika z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

W ostatnim czasie przyjęte zostały przepisy mówiące o tym, że zgodnie z par. 15 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. możliwe jest przeprowadzanie zebrań przy ograniczeniu do 150 osób uczestniczących. Zgodnie z tym przepisem, do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w par 18 ust 1 nie stosuje się.

Biorąc pod uwagę powyższą regulację oraz wciąż obowiązujący stan epidemii należy bardzo ostrożne podejście do kwestii organizowania zebrań członków Wspólnoty, w których może wziąć udział kilkadziesiąt osób a przy podjęciu decyzji o zorganizowaniu zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej istotnym jest aby wziąć pod uwagę to, że konieczne jest zachowanie wymogów sanitarnych – w tym zasłanianie ust i nosa.

Podsumowując powyższe widać, że brak odbycia zebrania rocznego w trakcie stanu epidemii nie będzie naruszał przepisów prawa, wobec czego wskazane jest wstrzymanie się z organizowaniem spotkań, które wiążą się z ryzykiem zarażenia lub ewentualnych konsekwencji prawnych, wynikających z niezastosowania się do obowiązujących ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Stanowisko takie wynika z tego, że odbycie się zebrania rocznego w stanie epidemii może wiązać się z zarzutami wobec zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej kierowanymi przez osoby szczególnie narażone na poważne skutki zarażenia lub po prostu dochowujące środków ostrożności, iż w praktyce uniemożliwiono im udział w takim zebraniu.

Decyzje dotyczące zwołania zebrania jak również sposobu jego przeprowadzenia podejmuje ostatecznie Zarząd Wspólnoty, jednakże w związku z powyższymi zasadami zalecamy zwoływanie zebrań jedynie w koniecznych przypadkach, w których możliwe jest zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych oraz wcześniejsze upewnienie się [o ile to możliwe], iż właściciele lokali nie zgłaszają, że nie będą mogli wziąć w nim udziału z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

scroll