PMM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

aktualnosci

piątek, 23 sierpnia 2019

Zmiany przepisów związanych z windykacją należności

Jako zarządcy zdajemy sobie sprawę, że skuteczne zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń przez Wspólnotę Mieszkaniową jest podstawowym zadaniem zarządcy oraz jednym z kluczowych elementów dbałości o mienie wspólne.

Wiemy również, że regularność wpłat zaliczek miesięcznych przez właścicieli lokali jest bardzo istotna z punktu widzenia sprawnego zarządzania nieruchomością przez co windykacja należności jest bardzo istotnym zadaniem zarządy nieruchomości.

W związku z tym, że prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań sądowych (windykacja, usterki, roszczenia wynikające z umów) wiąże się z koniecznością ponoszenia między innymi kosztów sądowych warto przypomnieć, iż przedwczoraj, tj. w dniu 21 sierpnia 2019 r. weszły w życie niektóre przepisy nowelizacji ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego [KPC] oraz niektórych innych ustaw, w tym w szczególności ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 785; dalej: UKSC).

Zmiany w tej ostatniej ustawie mają znaczenie dla Wspólnot Mieszkaniowych gdyż zmieniają się koszty, które Wspólnota Mieszkaniowa będzie ponosiła między innymi na windykację należności od dłużników. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące zakresu zmian zasad obliczania wysokości wpisów sądowych.

W sprawach majątkowych nastąpiło podwyższenie najwyższej opłaty sądowej z kwoty 100.000 zł do 200.000 zł. Dla wspólnot Mieszkaniowych zmiana ta może mieć znaczenie w szczególności w sporach o znacznej wartości przedmiotu sporu czyli np. przeciwko deweloperom gdyż do tej pory bez względu na wysokość dochodzonych kwot wiedzieliśmy, że maksymalną opłatą jest 100 tyś zł.

Znowelizowany art. 13 UKSC wprowadza następującą wysokość stałych opłat sądowych od pozwów w sprawach o prawa majątkowe ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Wprowadzono także zmiany w zakresie opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Do momentu nowelizacji opłaty te wnoszone były w wysokości 100 zł lub 300 zł (w zależności od tego czy wartość przedmiotu sporu przekraczała kwotę 10.000 zł), zaś na gruncie obecnych przepisów mogą być znacznie wyższe, gdyż wynoszą 1/5 opłaty od pozwu (art. 19 ust. pkt 3 UKSC). Skutkiem takiej nowelizacji jest to, że zawezwanie do próby ugodowej, które niejednokrotnie pozwalało Wspólnotom Mieszkaniowym na zatrzymanie upływu terminu przedawnienia roszczeń przy niskich kosztach, może w tej sytuacji może okazać się nieopłacalne.

Nowelizacja wprowadziła także opłatę od wniosku o uzasadnienie orzeczenia w wysokości 100 zł, przy czym będzie ona zaliczana na poczet opłaty od środka zaskarżenia, jeśli zostanie on wniesiony od uzasadnionego orzeczenia (art. 25b UKSC)

Wprowadzono również opłatę w wysokości 100 zł od wniosków o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeśli wniosek ten nie został uwzględniony w planie rozprawy sporządzanym na początku rozprawy (art. 34a ust. 1 UKSC).

Warto uwzględnić wyżej wymienione zmiany w przepisach przy planowaniu rocznych budżetów Wspólnot Mieszkaniowych tak, aby w trakcie roku Wspólnota posiadała odpowiednio zabezpieczone środki finansowe na prowadzenie postępowań sądowych czy chociażby na dochodzenie swoich należności.

 

 

scroll